REGULAMIN KONKURSU Rusz w Polskę z nagrodami!
§ 1.
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”), określa warunki i zasady konkursu polegającego na kreatywnej odpowiedzi na pytanie: co i dlaczego zabierzesz ze sobą na wakacje w bagażu podróżnym ? (dalej „Praca konkursowa” lub „Praca”) na potrzeby konkursu ogłoszonego w serwisie Facebook oraz Instagram („Serwis”), dostępnym pod adresem: https://tarczyn.com.pl/regulamin-konkurs-rusz-w-polske/ (dalej „Konkurs”).
1. 2. Organizatorem konkursu i Fundatorem nagrody jest spółka MWS Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, adres: 43-100 Tychy, ul. Strefowa 13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000896120, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5512571990, REGON: 121085876, kapitał zakładowy: 1 001 000,00 zł
(dalej „Organizator”).
3. Funkcje pomocnicze przy realizacji Konkursu, na zlecenie Organizatora, pełni Sarigato Sp. z o.o. ul. Biała Droga 13, 30-327 Kraków, NIP 6762449931, KRS 0000399231, REGON 122423766 (dalej „Koordynator”). Kontakt z Koordynatorem w sprawie konkursu możliwy jest pod adresem email: konkurs@sarigato.com.
4. Udział w Konkursie wymaga zaakceptowania Regulaminu.
5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 5 września 2022 roku o godz. 00:00 i trwać będzie do dnia 14 października 2022 roku do godz. 23:59:59 (dalej „Czas trwania Konkursu”). Czas trwania Konkursu nie obejmuje wyłaniania zwycięzców Konkursu oraz wydania nagród.
6. Przyjmowanie prac konkursowych podzielone jest na trzy etapy. Poszczególne etapy przyjmowania prac konkursowych trwają:
a) I etap trwa od 5.09.2022 r. od godziny 00:00do 18.09.2021 do godziny 23:59:59
b) II etap trwa od 19.09.2021 r. od godziny 00:00 Do 2.10.2022 r. do godziny 23:59:59
c) III etap trwa od 3.10.2022 r. od godziny 00:00 do 14.10.2022 r. do godziny 23:59:59
7. Konkurs nie jest żadnym rodzajem gry losowej, której wynik zależy od przypadku (w tym loterią fantową ani promocyjną), ani też zakładem wzajemnym, których zasady organizacji określa ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 165 z późn. zm.).
8. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2017 poz. 459 z późn. zm.)
9. Konkurs jest organizowany i prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
10. Regulamin Konkursu będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz pod adresem: ul. Legionów 37, 34-100 Wadowice oraz pod adresem https://tarczyn.com.pl/regulamin-konkurs-rusz-w-polske/
§ 2.
[WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE]
1. Prawo do udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby, które nie ukończyły 13 roku życia. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego wyrażoną pisemnie. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania okazania takiej zgody przez Uczestnika na każdym etapie Konkursu, a także – w odniesieniu do zwycięzców – po jego zakończeniu. Wzór zgody stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
1. W Konkursie nie mogą brać udziału:
a) osoby zatrudnione przez Organizatora, tak w ramach stosunku pracy jak na podstawie umów cywilnoprawnych, członkowie organów i przedstawiciele Organizatora, jego komplementariusza oraz innych podmiotów osobowo czy kapitałowo powiązanych z Organizatorem,
b) osoby zatrudnione przez Koordynatora, tak w ramach stosunku pracy jak na podstawie umów cywilnoprawnych, członkowie organów i przedstawiciele Koordynatora oraz innych podmiotów osobowo czy kapitałowo powiązanych z Koordynatorem,
c) małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej.
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest publikowanie Pracy Konkursowej zgodnej z warunkami oraz w terminie określonymi w niniejszym Regulaminie.
2. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
a) wejść na stronę https://tarczyn.com.pl/regulamin-konkurs-rusz-w-polske/ lub kliknąć w reklamę/baner aktywacji pojawiający się w przestrzeni internetowej, w tym w SM marki Tarczyn: Instagram i Facebook
Zrealizować zadanie konkursowe: co i dlaczego zabierzesz ze sobą na wakacje w bagażu podróżnym? ( dalej” praca Konkursowa”, „Zadanie konkursowe”) Zadanie konkursowe będzie poprzedzone 3 pytaniami quizowymi z 3 propozycjami odpowiedzi, jednak poprawność odpowiedzi, ani czas ich udzielenia, nie wpływają na szansę w konkursie. Oceniana jest tylko odpowiedź na pytanie kreatywne.
§ 3.
[WARUNKI SPEŁNIANE PRZEZ PRACE]
1. Każdy z Uczestników może umieścić dowolona ilość Prac Konkursowych.
2. Autorska wersja treści Pracy Konkursowej:
a) powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,
b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami lub prezentujących zachowania niebezpieczne,
c) nie może zawierać nawoływania do przemocy lub nietolerancji,
d) nie może zawierać treści reklamowych dotyczących produktów innych niż produkty marki Tarczyn,
e) nie może naruszać praw osób trzecich.
3. Praca konkursowa przed jej umieszczeniem na stronie konkursowej https://tarczyn.com.pl/regulamin-konkurs-rusz-w-polske/ zostanie poddana weryfikacji przez administratora ww. strony z punktu widzenia jej zgodnosci z wymaganiami, o których mowa w §3 ust. 2 oraz §6 ust. 6 Regulaminu.

§ 4.
[ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD]
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru zwycięskich Uczestników w Konkursie (dalej „Laureat”), Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”).
2. W skład Komisji wejdą minimum 3 (słownie: trzy) osoby wybrane przez Organizatora oraz Koordynatora.
3. Podstawowym kryterium oceny dokonywanej przez Komisję jest:
a) oryginalność pomysłu,
b) staranność wykonania Pracy,
c) trud włożony w wykonanie Pracy,
d) walory artystyczne i kulturalne wykonania Pracy,
f) poprawność językowa i stylistyczna tekstu przedstawionego w Pracy
4. Komisja zastrzega sobie prawo do swobody w wyborze najciekawszych prac. Ocenie będą podlegały jedynie Prace Konkursowe zgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
5. Nagrody konkursowe przyznawane będą co 2 (dwa) tygodnie po zakończeniu poszczególnych etapów przyjmowania prac konkursowych.
6. Zgłoszenia konkursowe nagrodzone w poszczególnych etapach przyznawania nagród nie będą brały udziału w Konkursie w kolejnych etapach. Oznacza to, że jedno zgłoszenie konkursowe może otrzymać tylko jedną nagrodę.
7. W każdym etapie konkursu Komisja Konkursowa wybierze:
– 1 etap konkursu: 1 laureat nagrody I stopnia, 6 laureatów nagrody II stopnia, 40 laureatów nagrody III stopnia
– 2 etap konkursu: 1 laureat nagrody I stopnia, 6 laureatów nagrody II stopnia, 40 laureatów nagrody III stopnia
– 3 etap konkursu: 1 laureat nagrody I stopnia, 8 laureatów nagrody II stopnia, 60 laureatów nagrody III stopnia
8. Laureat Konkursu, otrzyma należną Nagrodę, pod warunkiem, że spełni wymagania i postanowienia określone niniejszym Regulaminem. W celu uniknięcia wątpliwości, każdemu z Laureatów przysługuje jedna nagroda.
8. Komisja zastrzega sobie prawo do różnego nagradzania Prac Konkursowych o tej samej lub podobnej treści oraz oceny Prac Konkursowych według swojego wyłącznego uznania.
9. Podanie nieprawdziwych danych poszczególnych Uczestników skutkuje wykluczeniem Pracy z Konkursu.

§ 5.
[ZASADY WYDANIA NAGRÓD]

1. Nagrodami w Konkursie są:
1) w każdym z trzech etapów: jedna nagroda I stopnia. Na nagrodę I stopnia składają się:
a) Rower Dallas Bike 1 299 zł ( słownie: jeden tysiąc dwieście dziewięćdzisiąt dziewięć złotych) brutto każda. Nagrody te będą przyznawane w ilości 1 nagroda raz na dwa tygodnie w czasie trwania konkursu zgodnie z harmonogramem opisanym w §1 ust 6.
b) dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości wyżej wymienionej kwoty 1 299 zł, w zaokrągleniu do pełnych złotych. Ta część nagrody I stopnia nie zostanie wydana Zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego Urzędu Skarbowego. Zwycięzca oświadcza, że wyraża zgodę, aby kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie .
2) w każdym z trzech etapów: łącznie 20 nagród II stopnia: 1 etap :6 nagród, 2 etap: 6 nagród , 3 etap: 8 nagród . Na nagrodę II stopnia składają się:
a) Brandowana walizka firmy Ochnik o wartości 180 zł ( słownie: sto osiemdziesiąt złotych) każda. Nagrody te będą przyznawane w ilości : 1etap:6, 2 etap:6, 3 etap:8 w czasie trwania konkursu zgodnie z harmonogramem opisanym w §1 ust
b) dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości wyżej wymienionej kwoty 180 zł, w zaokrągleniu do pełnych złotych. Ta część nagrody I stopnia nie zostanie wydana Zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego Urzędu Skarbowego. Zwycięzca oświadcza, że wyraża zgodę, aby kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.
3) w każdym z trzech etapów: łącznie 140 nagród III stopnia.: 1etap: 40, 2 etap: 40, 3 etap: 60. Na nagrodę III stopnia składają się:
a) brandowane skarpetki Tarczyn wartości 10,9 zł ( słownie: dziesięć złotych dziewięćdzistaiąt groszy) każda para. Nagrody te będą przyznawane w ilości 1etap: 40, 2 etap: 40, 3 etap: 60 w czasie trwania konkursu zgodnie z harmonogramem opisanym w §1 ust 6.
b) dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości wyżej wymienionej kwoty 10,9 zł w zaokrągleniu do pełnych złotych. Ta część nagrody III stopnia nie zostanie wydana Zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego Urzędu Skarbowego. Zwycięzca oświadcza, że wyraża zgodę, aby kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.
3. Organizator jest zobowiązany do weryfikacji danych osobowych oraz wydania nagród Laureatom.
4. O wyborze Laureatów Konkursu Komisja powiadomi w terminie dwóch tygodnia od daty zakończenia Konkursu poprzez kontakt na adres mailowy podany w formularzu.
5. Po weryfikacji wyników zgodnie z ust. 3 i 4 powyżej, w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od daty wyłonienia Laureatów Konkursu, Laureat uprawniony do Nagrody, jest zobowiązany wysłać na adres mailowy konkurs@Sarigato.com swoje dane tj. imię i nazwisko, adres do wysyłki Nagrody oraz numer telefonu, celem ułatwienia kontaktu.
6. W przypadku nieprzesłania przez Laureata danych wskazanych w ust. 5 powyżej w wymaganym terminie – Laureat traci prawo do Nagrody.
7. Wysyłka Nagrody do Laureata będzie realizowana przez organizatora w terminie nieprzekraczającym 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Laureata danych osobowych pozwalających na jej wykonanie.
8. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody ani wymiana na inną nagrodę rzeczową.
9. Nagrody zostaną doręczone laureatom Konkursu przez Organizatora za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką ekonomiczną lub przesyłką kurierską w terminie do dnia 15.12.2022 nie wcześniej jednak niż przed uzyskaniem od laureatów prawidłowych danych do wysyłki nagrody na terenie Polski. W razie niepodjęcia przez laureata Konkursu przesyłki z Nagrodą w terminie określonym przez przewoźnika (Poczta Polska lub kurier), Organizator przechowa Nagrodę w siedzibie Organizatora przez 14 dni, gdzie laureat Konkursu będzie mógł odebrać Nagrodę osobiście. Po bezskutecznym upływie ww. terminu laureat traci prawo do Nagrody, zaś Nagroda pozostanie własnością Organizatora. Zwycięzca zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania protokołu odbioru Nagrody, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu

§ 6.
[PRAWO DO DYSPOZYCJI PRACAMI KONKURSOWYMI]
1. Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanej Pracy konkursowej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili przesłania polach eksploatacji, w tym:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania utworu, w sposób inny niż określony w pkt. b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), nadanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadanie przedmiotu umowy nadawanego przez inną organizację telewizyjną, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, udostępnienie w dowolnej formie w sieci Internet lub innej sieci komputerowej, wykorzystanie w technologii UMTS i GPRS, wyświetlanie (w tym wyświetlenie w kinie), publikacja w środkach masowego przekazu, wykorzystanie we wszelkich materiałach reklamowych, wykorzystanie na etykietach i opakowaniach( w tym zakrętkach) dowolnych produktów pod dowolną marką wybraną przez Organizatora
d) tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, dokonywanie opracowania utworu, w tym w szczególności modyfikowanie utworu, dokonywania korekt, skrótów, przeróbek, adaptacji utworu, łączenia utworu z innym utworem bez nadzoru autorskiego, włączenie dzieła do utworu audiowizualnego,
e) prawo do przerobienia (dostosowania) i wykorzystania utworu (w tym audiowizualnego) do oznaczenia produktów pod dowolną marką wybraną przez lub w celu prowadzenia reklamy i promocji dowolnych produktów.
2. Z tytułu udzielenia licencji do Pracy konkursowej Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie.
3. Z chwilą wydania Nagród, Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych Prac konkursowych, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do utworu na Organizatora przechodzi wyłączne prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przez osoby trzecie. W szczególności Organizator jest uprawniony do dokonywania lub zlecania dokonania osobom trzecim wszelkich modyfikacji i zmian utworu w zakresie uznanym przez siebie za niezbędny, w tym Organizator ma prawo do dokonywania korekt, skrótów, przeróbek, zmian i adaptacji utworu oraz ich pojedynczych fragmentów (w tym stop klatek), łączenia utworu z innym utworem bez nadzoru autorskiego, a także swobodne korzystanie z utworu oraz ich pojedynczych elementów, jak również swobodne korzystanie z modyfikacji utworu i ich elementów bez nadzoru autorskiego, w celu prowadzenia reklamy i promocji dowolnych produktów, pod dowolną marką wybraną przez Organizatora na terytorium Polski i za granicą.
4. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania Pracy konkursowej.
5. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu Prace wyłącznie własnego autorstwa.
6. Zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Prac konkursowych, których udział w Konkursie może naruszać jakiekolwiek prawa lub dobra osób trzecich, w tym w szczególności prawa autorskie lub prawo do ochrony wizerunku lub prawo do prywatności. Praca konkursowa zgłoszona do Konkursu musi być oryginalna, nie może stanowić opracowań innych utworów i nie mogą w niej być wykorzystane jakiekolwiek inne utwory, do których prawa przysługiwałyby osobom trzecim. Zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Prac wcześniej rozpowszechnionych lub zawierających jakiekolwiek treści sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, obraźliwe lub wulgarne.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie Prac konkursowych pod kątem zawartości treści zakazanych, o których mowa powyżej w ust. 6, a w razie stwierdzenia takich treści, do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z § 7 Regulaminu.
8. Każdy Uczestnik oświadcza w imieniu własnym, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 880 z późn. zm.) i że Praca Konkursowa przez niego zgłoszona jest wolna od wad prawnych w szczególności, że posiada pełnię praw autorskich i ma prawo do udzielania licencji na warunkach określonych w ust. 1 oraz oświadcza, że ponosi wszelką i całkowitą odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z Prac Konkursowych nie będzie naruszało praw, a w szczególności praw autorskich, osób trzecich.
9. W przypadku, gdy w związku z Konkursem dojdzie do naruszenia jakiegokolwiek prawa osoby trzeciej lub do naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania względem osoby trzeciej lub naruszenia wizerunku osoby trzeciej odpowiedzialność z tytułu powyższego ponosi Uczestnik. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu w szczególności naruszenia jakiegokolwiek prawa osoby trzeciej lub naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania względem osoby trzeciej, a związanego z Pracą Konkursową, Uczestnik w całości zwolni Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie i pokryje wszelkie szkody i koszty, do jakich poniesienia będzie zobowiązany Organizator.

§ 7.
[REKLAMACJE]
1. Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Konkursu z niniejszym Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1 lub na adres e-mail: konkurs@sarigato.com. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 20 (słownie: dwudziestu) dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu.
2. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany na piśmie, pocztą elektroniczną, bądź telefonicznie.

§ 8.
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z serwisem Facebook i Instagram. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu Facebook i Instagram.
2. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu.
3. W przypadku Uczestników Konkursu, którzy nie mają ograniczonej zdolności do czynności prawnych, brak jest możliwości do wzięcia udziału w Konkursie.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do
REGULAMINU KONKURSU „Rusz w Polskę z nagrodami ” z dnia 5.09.2022 roku
(WZÓR)
ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO/PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO
na udział w Konkursie

Ja niżej podpisany/a ________________________________, zamieszkały/a:
(imię i nazwisko)
______________________________________________________________________tel:__________________
(adres oraz telefon kontaktowy)
działając jako opiekun prawny/przedstawiciel ustawowy:

________________________________________________________________ (dalej: „Uczestnik”)
Niniejszym oświadczam, iż:
zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu „Rusz w Polskę z nagrodami“ i zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na udział w Konkursie przez Uczestnika.

_____________________________________
data, miejscowość

______________________________________
wyraźny podpis opiekuna/przedstawiciela

ZAŁĄCZNIK NR 2 do

REGULAMINU KONKURSU „Rusz w Polskę z nagrodami“ z dnia 5.09.2022 roku

POTWIERDZENIE
PRZEKAZANIA I PRZYJĘCIA
NAGRODY III STOPNIA W KONKURSIE POD NAZWĄ
„Rusz w Polskę z nagrodami”

Sporządzone pomiędzy MWS Sp. z o.o. , z siedzibą
w Tychach
reprezentowanym przez:
zwanym dalej Przekazującym
a
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
…………………………………………………………………………………………………

(adres)
zwanym dalej Przyjmującym

Na podstawie i na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu pod nazwą
„Rusz w Polskę z nagrodami”
Przekazujący przekazuje, a Przyjmujący przyjmuje nagrodę w postaci
skarpetek
…………………………..
data przekazania i przyjęcia, miejscowość
czytelne podpisy:

………………………………. ………………………………………….
Przekazujący Przyjmujący
ZAŁĄCZNIK NR 2 do

REGULAMINU KONKURSU „Rusz w Polskę z nagrodami“ z dnia 5.09.2022 roku

POTWIERDZENIE
PRZEKAZANIA I PRZYJĘCIA
NAGRODY II STOPNIA W KONKURSIE POD NAZWĄ
„Rusz w Polskę z nagrodami”

Sporządzone pomiędzy MWS Sp. z o.o. , z siedzibą
w Tychach
reprezentowanym przez:
zwanym dalej Przekazującym
a
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
…………………………………………………………………………………………………
(adres)
………………………………………………………………………………………………………….
(numer dowodu)
zwanym dalej Przyjmującym

Na podstawie i na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu pod nazwą
„Rusz w Polskę z nagrodami”
Przekazujący przekazuje, a Przyjmujący przyjmuje nagrodę w postaci
walizki
…………………………..
data przekazania i przyjęcia, miejscowość
czytelne podpisy:
………………………………. ………………………………………….
Przekazujący Przyjmujący
ZAŁĄCZNIK NR 2 do

REGULAMINU KONKURSU „Rusz w Polskę z nagrodami“ z dnia 5.09.2022 roku

POTWIERDZENIE
PRZEKAZANIA I PRZYJĘCIA
NAGRODY I STOPNIA W KONKURSIE POD NAZWĄ
„Rusz w Polskę z nagrodami”

Sporządzone pomiędzy MWS Sp. z o.o. , z siedzibą
w Tychach
reprezentowanym przez:
zwanym dalej Przekazującym
a
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
…………………………………………………………………………………………………
(adres)
………………………………………………………………………………………………………….
(numer dowodu)
zwanym dalej Przyjmującym

Na podstawie i na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu pod nazwą
„Rusz w Polskę z nagrodami”
Przekazujący przekazuje, a Przyjmujący przyjmuje nagrodę w postaci
rower
…………………………..
data przekazania i przyjęcia, miejscowość
czytelne podpisy:
………………………………. ………………………………………….
Przekazujący Przyjmujący
ZAŁĄCZNIK NR 3 do
REGULAMINU KONKURSU „Rusz w Polskę z nagrodami” z dnia 5.9.2022 roku
– INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w ramach konkursu pt. „Rusz w Polskę z nagrodami”
1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz. Urz. UEL119 z 4.05.2016 r. str. 1, dalej: „RODO”), informujemy, że administratorami danych osobowych Uczestników Konkursu są:

1) organizator konkursu tj. MWS Sp. z o.oz siedzibą Tychach, adres: 43-100 Tychy, ul. Strefowa 13 . Osobą kontaktową wskazaną przez Administratora danych osobowych w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych: adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, adres e-mail: iodkonkursy@maspex.com.
Administrator danych osobowych: MWS Sp. z o.o. jest jednocześnie administratorem danych osobowych opiekunów prawnych/przedstawicieli ustawowych uczestników konkursu.

2) spółka będąca właścicielem marki „Tarczyn”, na rzecz której organizowany jest Konkurs promocyjny: Grupa Maspex Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach,
ul. Legionów 37, 34-100 Wadowice. Osobą kontaktową wskazaną przez administratora danych osobowych w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych, adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, adres e-mail: iodkonkursy@maspex.com.
2. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w następujących celach:
1) przez administratora danych osobowych – MWS Sp. z o.o.
a) w celu związanym z organizacją Konkursu, tj. w celu przyjmowania Zgłoszeń
do Konkursu, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na Organizatorze w związku
z urządzeniem Konkursu, w tym obowiązków podatkowych i sprawozdawczych wobec organów Państwa, tj. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących
na administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
b) w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników, tj. w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez administratora danych osobowych
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
2) przez administratora danych osobowych – Grupa Maspex Sp. z o.o. .:
a) w celu marketingu bezpośredniego, jakim jest prowadzenie działań promocyjnych
na rzecz marki „Tarczyn”, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

b) w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników, tj. w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez administratora danych osobowych (art. 6 ust.1 lit. f RODO).

3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami.
4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
5. Uczestnikowi przysługuje:
• prawo dostępu do podanych danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
• prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych.
6. Uczestnik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego do administratora danych osobowych – Grupa Maspex Sp. z o.o., na adres mailowy: iodkonkursy@maspex.com lub na adres korespondencyjny wskazany w pkt. 1 ppkt. 2. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w tym celu.
7. Uczestnik może, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, innego niż marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt. 6 powyżej.
8. Realizacja praw Uczestnika, określonych w pkt. 5 i 7 powyżej, jest możliwa poprzez złożenie odpowiedniego wniosku na następujący adres korespondencyjny:
a) w przypadku administratora MWS Sp. z o.o. – na adres mailowy: iodkonkursy@maspex.com lub na adres korespondencyjny wskazany w pkt. 1 ppkt 1

b) w przypadku administratora Grupa Maspex Sp. z o.o. – na adres korespondencyjny: ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice lub adres e-mail powołanego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodkonkursy@maspex.com.

9. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.
10. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratora danych osobowych – MWS Sp. z o.o. – podmiotom współpracującym z nim w zakresie realizacji jego wyżej wymienionych celów, w tym świadczącym dla niego usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe Uczestników Konkursu, podmiotom realizującym wykonanie nagrody oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie w celu doręczenia nagród, a także podmiotom obsługującym Organizatora Konkursu prawnie i księgowo.

11. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratora danych osobowych – Grupa Maspex Sp. z o.o. – do podmiotów świadczących dla niego usługi, tj. Organizatora Konkursu, podmiotów świadczących usługi IT, usługi marketingowe oraz podmiotów świadczących usługi doradcze w zakresie obrony przed roszczeniami, w szczególności kancelariom prawnym, podatkowym, firmom windykacyjnym, audytorom, ubezpieczycielom, brokerom ubezpieczeniowym.
12. W przypadku administratora danych osobowych – MWS Sp .z o.o. – dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, które są związane z Konkursem, dane osobowe laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa. W przypadku administratora danych osobowych – Grupa Maspex Sp. z o.o. – dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do czasu realizacji jego uzasadnionego interesu, jakim jest podejmowanie działań promocyjnych na rzecz marki „Tarczyn” lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania w tym celu, a także przez okres równy terminowi przedawnienia ewentualnych roszczeń Uczestników Konkursu.
13. Dane osobowe uczestników konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy
14. Administrator danych osobowych nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.