Regulamin Konkursu „ Odkrywaj z Tarczynem edycja III”

§ 1.
Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin konkursu pt. „Odkrywaj z Tarczynem edycja III”
2. Konkurs pt. „Odkrywaj z Tarczynem edycja III” – konkurs organizowany i prowadzony na zasadach określonych w Regulaminie przez Organizatora. Organizator jest przyrzekającym i wydającym nagrodę w Konkursie. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.).
1. Organizator i Fundator – MWS Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, adres: 43-100 Tychy, ul. Strefowa 13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000896120, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5512571990, REGON: 121085876, kapitał zakładowy: 1 001 000,00 zł
3. Uczestnik – (i) osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiada swoje konto w serwisie Instagram, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Instagram lub (ii) osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła 13 rok życia i przystąpiła do Konkursu za zgodą opiekuna prawnego/przedstawiciela ustawowego oraz posiada swoje konto w serwisie Instagram, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Instagram
Koordynator – Dziadek do orzechów Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Prusa 10/17, 30-117 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000702776 posiadającą numer NIP: 6793158991, REGON: 36872278
4. Czas trwania Konkursu od dnia 5.12.2022 roku od godz 00:00 do dnia 16.12.2022 roku do godz23:59:59
§ 2.
Warunki wzięcia udziału w Konkursie
1. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
2. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych przez Uczestnika jest całkowicie dobrowolne. Uczestnik, który przystąpił do Konkursu jest związany postanowieniami Regulaminu i je akceptuje.
3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące warunki (dalej: „Uczestnik”):
a. posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia,
c. posiada konto w aplikacji Instagram
d. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
e. posiada dostęp do sieci Internet.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby, które nie ukończyły 13 roku życia. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego wyrażoną pisemnie. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania okazania takiej zgody przez Uczestnika na każdym etapie Konkursu, a także – w odniesieniu do zwycięzców – po jego zakończeniu. Wzór zgody stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
5. Uczestnikiem Konkursu nie mogą być osoby będące pracownikiem Organizatora, Fundatora, Koordynatora lub podmiotów, które brały udział w organizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz ich współmałżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, powinowaci do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym lub ich małżonkowie.
6. Aby dokonać zgłoszenia w Konkursie należy udzielić we właściwej formie jednej odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.
7. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału w Konkursie lub zgłoszenie po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia.

§ 3.
Zasady i przebieg Konkursu
1. Konkurs jest przeprowadzany na koncie o nazwie Tarczyn w aplikacji Instagram przez Organizatora, zwane dalej „Kontem”.
2. Zadaniem Uczestnika jest:
Skomentować post konkursowy w serwisie Instagram, odpowiadając na zadanie:
Gdybyś miał wybrać się na grudniową wycieczkę w towarzystwie soku Tarczyn, to które miejsce na mapie Polski być odwiedził i dlaczego?
(dalej: „Zadanie Konkursowe” lub „Praca konkursowa”)
3. Każdy Uczestnik może zamieścić tylko 1 (jedno) Zadanie konkursowe.
4. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko z jednego konta w aplikacji Instagram niezależnie od tego, ile kont w tej aplikacji posiada.
5. Zadanie konkursowe nie może zawierać treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie może naruszać praw osób trzecich, nie może nawoływać do przemocy, lub nietolerancji, nie może zawierać wulgaryzmów lub treści reklamowych podmiotów trzecich.

6. Celem dokonania oceny Prac konkursowych oraz wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą 2 osoby wskazane przez Organizatora spośród grona ekspertów Koordynatora.

7. W terminie do dnia 21.12.2022 roku Komisja dokona oceny Komentarzy i wybierze 25 najlepszych Prac konkursowych, uwzględniając w szczególności ich oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność i wyłoni 25 zwycięzców.
8. Organizator wskaże finalistom Konkursu adres e-mail umożliwiający kontakt z Organizatorem, w celu przekazania danych niezbędnych do dostarczenia Nagrody. Wskazanie adresu e-mail Organizatora odbędzie się w drodze komentarza pozostawionego z Konta pod zwycięskim Zadaniem Konkursowym.
9. Dodatkowo zostanie stworzona lista rezerwowa obejmująca 3 Uczestników, których Prace konkursowe w ocenie Komisji zasługują na wyróżnianie w przypadku, gdy zwycięzca nie dostarczy danych niezbędnych do realizacji Nagrody lub z innych przyczyn niemożliwa będzie jej realizacja. W przypadku braku możliwości realizacji Nagrody z powyżej wskazanych przyczyn Uczestnikowi z listy rezerwowej, osoba prowadząca Konto będzie kontaktować się z kolejnymi Uczestnikami z listy rezerwowej.

§ 4.
Nagrody
1. W konkursie nagrodami są: skarpety z brandingiem Tarczyn ( wartość jednej pary to 10,90 ) [dalej: Nagroda]. Organizator przewidział w Konkursie 25 Nagród – skarpet z brandingiem Tarczyn.
2. Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną Nagrodę.
3. Zwycięzcy zobowiązani są przesłać drogą elektroniczną na wskazany przez Organizatora adres, w terminie 5 (pięciu) dni od otrzymania informacji o zwycięstwie, informacje niezbędne w celu realizacji Nagrody przez Organizatora, tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania
4. Niezachowanie terminu wskazanego w powyższym ustępie, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w ustępie poprzednim skutkują utratą prawa do Nagrody, która zostanie przekazana Uczestnikowi znajdującemu się na liście rezerwowej, o której mowa w § 3 ust. 9 Regulaminu.
5. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi z listy rezerwowej, o której mowa w § 3 ust. 9 Regulaminu.

6. Nagrody zostaną doręczone laureatom Konkursu przez Organizatora za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką ekonomiczną lub przesyłką kurierską w terminie do dnia 30.01.2023 r., nie wcześniej jednak niż po uzyskaniu od laureatów prawidłowych danych do wysyłki nagrody na terenie Polski. W razie niepodjęcia przez laureata Konkursu przesyłki z Nagrodą w terminie określonym przez przewoźnika (Poczta Polska lub kurier), Organizator przechowa Nagrodę w siedzibie Organizatora przez 14 dni, gdzie laureat Konkursu będzie mógł odebrać Nagrodę osobiście. Po bezskutecznym upływie ww. terminu laureat traci prawo do Nagrody, zaś Organizator będzie uprawniony do przekazania Nagrody Uczestnikowi, który został wpisany na listę rezerwową zwycięzców zgodnie z § 3 ust. 9 powyżej.
Odbierając Nagrodę Zwycięzca zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania protokołu odbioru Nagrody, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
7. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.) wydanie Nagrody, o której mowa ust. 1 powyżej, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Nagrody Zwycięzcy obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Zwycięzca oświadcza, że wyraża zgodę, aby kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.
8. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzców, a także Uczestników z listy rezerwowej, o której mowa w § 3 ust. 9 Regulaminu w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji, a także potwierdzenia jego pełnoletności, w tym przed wydaniem Nagrody Uczestnik może zostać zobligowany do okazania dokumentu tożsamości.

§ 5.
Prawa i obowiązki Organizatora
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź pozbawienia prawa do Nagrody Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem.

§ 6.

Przetwarzanie danych osobowych
W wykonaniu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO, Organizator dołącza do niniejszego Regulaminu, w załączniku nr 3 – klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu oraz opiekunów prawnych/przedstawicieli ustawowych Uczestników Konkursu.

§ 7.

Reklamacje
1. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej Konkursu w terminie 14 dni od jego rozstrzygnięcia.
Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@tarczyn.com.pl lub też w formie pisemnej przesłane na adres: MGD-MWS Sp. z o.o. Sp.k., Marketing Tarczyn, ul Chopina 10, 34-100 Wadowice. Reklamacja musi zawierać informację, że dotyczy Konkursu „Odkrywaj z Tarczynem edycja III”, dane Uczestnika: imię, nazwisko, adres e-mail oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. Reklamacje niespełniające powyższych warunków nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 20 dni roboczych liczonych od daty jej otrzymania. O decyzji Organizatora dotyczącej złożonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w reklamacji lub pocztą na podany adres korespondencyjny.
3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

§ 8.
Prawo autorskie do prac konkursowych

1. Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanej Pracy konkursowej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili przesłania polach eksploatacji, w tym:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania utworu, w sposób inny niż określony w pkt. b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), nadanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadanie przedmiotu umowy nadawanego przez inną organizację telewizyjną, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, udostępnienie w dowolnej formie w sieci Internet lub innej sieci komputerowej, wykorzystanie w technologii UMTS i GPRS, wyświetlanie (w tym wyświetlenie w kinie), publikacja w środkach masowego przekazu, wykorzystanie we wszelkich materiałach reklamowych,
d) tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, dokonywanie opracowania utworu, w tym w szczególności modyfikowanie utworu, dokonywania korekt, skrótów, przeróbek, adaptacji utworu, łączenia utworu z innym utworem bez nadzoru autorskiego, włączenie dzieła do utworu audiowizualnego,
e) prawo do przerobienia (dostosowania) i wykorzystania utworu (w tym audiowizualnego) do oznaczenia produktów pod dowolną marką wybraną przez lub w celu prowadzenia reklamy i promocji dowolnych produktów.
2. Z tytułu udzielenia licencji do Pracy konkursowej Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie.
3. Z chwilą wydania Nagród, Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych Prac konkursowych, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do utworu na Organizatora przechodzi wyłączne prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przez osoby trzecie. W szczególności Organizator jest uprawniony do dokonywania lub zlecania dokonania osobom trzecim wszelkich modyfikacji i zmian utworu w zakresie uznanym przez siebie za niezbędny, w tym Organizator ma prawo do dokonywania korekt, skrótów, przeróbek, zmian i adaptacji utworu oraz ich pojedynczych fragmentów (w tym stop klatek), łączenia utworu z innym utworem bez nadzoru autorskiego, a także swobodne korzystanie z utworu oraz ich pojedynczych elementów, jak również swobodne korzystanie z modyfikacji utworu i ich elementów bez nadzoru autorskiego, w celu prowadzenia reklamy i promocji dowolnych produktów, pod dowolną marką wybraną przez Organizatora na terytorium Polski i za granicą.
4. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania Pracy konkursowej.
5. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu Prace wyłącznie własnego autorstwa.
6. Zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Prac konkursowych, których udział w Konkursie może naruszać jakiekolwiek prawa lub dobra osób trzecich, w tym w szczególności prawa autorskie lub prawo do ochrony wizerunku lub prawo do prywatności. Praca konkursowa zgłoszona do Konkursu musi być oryginalna, nie może stanowić opracowań innych utworów i nie mogą w niej być wykorzystane jakiekolwiek inne utwory, do których prawa przysługiwałyby osobom trzecim. Zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Prac wcześniej rozpowszechnionych lub zawierających jakiekolwiek treści sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, obraźliwe lub wulgarne.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie Prac konkursowych pod kątem zawartości treści zakazanych, o których mowa powyżej w ust. 6, a w razie stwierdzenia takich treści, do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z § 7 Regulaminu.

§9
Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest dostępny przez Czas trwania Konkursu Odkrywaj z Tarczynem edycja III
2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.
4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych bądź innego typu nieprawidłowości leżące po stronie Uczestników.

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu Instagram. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie wpływa na odpowiedzialność Organizatora wobec uczestnika Konkursu w związku z jego udziałem w Konkursie.
6. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia Konkursu lub do jego wcześniejszego zakończenia z ważnych przyczyn, w szczególności z uwagi na wystąpienie okoliczności siły wyższej lub zmianę obowiązujących przepisów prawa. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu. W przypadku zmiany Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu o tym Uczestników, na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmian, Uczestnicy będą mieli prawo, bez żadnych konsekwencji, odstąpić od udziału w Konkursie.
7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.12.2022

ZAŁĄCZNIK NR 1 do
REGULAMINU KONKURSU „Odkrywaj z Tarczynem III ” z dnia 1.12.2022 roku
(WZÓR)
ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO/PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO
na udział w Konkursie

Ja niżej podpisany/a ________________________________, zamieszkały/a:
(imię i nazwisko)
______________________________________________________________________tel:__________________
(adres oraz telefon kontaktowy)
działając jako opiekun prawny/przedstawiciel ustawowy:

________________________________________________________________ (dalej: „Uczestnik”)
Niniejszym oświadczam, iż:
zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu „Rusz w Polskę z nagrodami“ i zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na udział w Konkursie przez Uczestnika.

_____________________________________
data, miejscowość

______________________________________
wyraźny podpis opiekuna/przedstawiciela

ZAŁĄCZNIK NR 2 do

REGULAMINU KONKURSU „Odkrywaj z Tarczynem III“ z dnia 01.12.2022 roku

POTWIERDZENIE
PRZEKAZANIA I PRZYJĘCIA
NAGRODY III STOPNIA W KONKURSIE POD NAZWĄ
„Rusz w Polskę z nagrodami”

Sporządzone pomiędzy MWS Sp. z o.o. , z siedzibą
w Tychach
reprezentowanym przez:
zwanym dalej Przekazującym
a
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
…………………………………………………………………………………………………

(adres)
zwanym dalej Przyjmującym

Na podstawie i na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu pod nazwą
Odkrywaj z Tarczynem III
Przekazujący przekazuje, a Przyjmujący przyjmuje nagrodę w postaci
skarpetek
…………………………..
data przekazania i przyjęcia, miejscowość
czytelne podpisy:

………………………………. ………………………………………….
Przekazujący Przyjmujący